ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Административни услуги

Прикачени документи

Преместване, или приемане на ученици в държавните и в общинските училища
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Образец на заявление за издаване на дубликат на документи за завършен клас, етап или степен
Образец на заявление за валидиране на компетентности
Образец на заявление за издаване на Удостоверение за преместване
Образец на заявление за приемане в училище