ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Документи

Прикачени документи

Заявление за отсъствие на ученик до три дни
Заявление за отсъствие на ученик до седем дни
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2019 - 2020 УЧЕБНА ГОДИНА
СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ I - III КЛАС УЧЕБНАТА 2019 -2020 ГОДИНА
СТРАТЕГИЯ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 година
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 2020-2021
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ I, II, III, IV, V,VI,VII клас 2020-2021 г.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАВАНИЕТО 2020 - 2021 УЧЕБНА ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА
СПИСЪК НА УТВЪРДЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА
ПЛАН БДП 2020-2021УЧЕБНА ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2020-2021г.
ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021год. ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА