ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

ПРОЕКТ BG 05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 Основната цел на проекта е насочена към:
    1. намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и
насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование,
включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно
включване в образователната система и системата на обучение;
    2. подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови
групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на
знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави
начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на
придобитата квалификация.

Продължава работата по проект BG 05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" за

допълнително обучение на нуждаещи се ученици, която започна през миналата учебна

година. Сформирани са следните групи:

              - "Писането лесно, четенето лесно." - II клас, ръководител С. Кънчева;

              - "Задачи решавам и успявам" - III клас с ръководител Д. Белоева;

              - "Искам да смятам" - IV клас с ръководител П. Колева;

              - "Аз мога повече по Български език и литература" - V клас с ръководител М. Станчева; 

              - "Смятам правилно." - VI клас с ръководител Г. Колева.