ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Административни услуги

Прикачени документи

Образец на заявление за приемане в училище
Образец на заявление за издаване на Удостоверение за преместване
Образец на заявление за валидиране на компетентности
Образец на заявление за издаване на дубликат на документи за завършен клас, етап или степен
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Преместване, или приемане на ученици в държавните и в общинските училища