ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Документи

Прикачени документи

СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ I - III КЛАС УЧЕБНАТА 2021 -2022 ГОДИНА
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 2021-2022
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ I, II, III, IV, V,VI,VII клас 2021-2022 г.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАВАНИЕТО 2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА
СПИСЪК НА УТВЪРДЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА
ПЛАН БДП 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2021-2022г.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА
СТРАТЕГИЯ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 година
ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021год. ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
Заявление за отсъствие на ученик до седем дни
Заявление за отсъствие на ученик до три дни