ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Mодул „Културните институции като образователна среда“

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Модул 3 „Културните институции като образователна среда“

Реализирането на предвидените по проекта дейности имат за цел да повишат качеството на образователния процес чрез осигуряване на алтернативен и иновативен подход, съпътстващ задължителната учебна програма по Български език и литература в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Градница. Наред с усвояване на основните езикови и литературни компетентности от учениците, проектът ще им предостави възможност за компилиране на теоретичната информация с практически умения за разбиране, тълкуване, осмисляне и индивидуално съпреживяване на наученото в училище. Основната ни идея е освободеното от теоретични занимания учебно време да бъде оползотворено, като се насити с дейности, имащи отношение към формиране на богата личностна култура, сформиране на отношение към изкуството като цяло и придобиване на осъзнати естетически ценности и стойности в личността на всеки ученик.

В изпълнение на проекта се предвижда провеждане на два урока по литература от тематичното разпределение на ИУЧ в програмата за 7. клас през учебната 2022/2023 година в избраните културни институции, а именно:

  1. „Българинът във възрожденския свят“ – посещение на Регионален етнографски музей на открито „Етър“, гр. Габрово. Разглеждане и запознаване с традиционни занаяти, бит и култура на българите през епохата на Възраждането.
  2. „Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти“– посещение на ГХГ „Асен и Илия Пейкови“ , гр. Севлиево и Музей на образованието в Севлиево /постоянна експозиция-филиал на Галерията

 

 Основни резултати:

1. Всеки осъществен урок в различна среда от училищната, а именно в избраните културни институции, несъмнено ще провокира интерес и вълнение у учениците. По този начин на усвоените литературни компетентности, придобити от изучените произведения в 5. 6. и 7. клас ще   бъде насложена добавена стойност, включваща допълнителни познания, свързани с историята, бита, културата, изкуството и естетическите норми и ценности в миналото и днес.

2. Учениците стават заинтересовани и активни, когато имат натрупани определени знания, но в същото време биват ангажирани емоционално и биват съпричастни към нещо ново и различно. Именно като интересни и иновативни и в непосещавани от тях места ще им бъдат поднесени предвижданите уроци по литература, в които те ще бъдат активни участници в различни инициативи.

3. Като важен резултат, обединяващ всичко ново и различно, с което учениците ще се запознаят и научат, е доизграждане и подобряване на социокултурните им и комуникативни компетентности. Ще затвърдят умения, свързани със създаване в устна и писмена форма, както и анализиране на описание на конкретна предметна обстановка, изразяване на лична естетическа представа за описваните елементи, лични преживявания, общуване във неформална среда. С цел да изразят творчески действителни преживявания, чувства и емоции, учениците ще подобрят уменията си за създаване и на разказ по преживяно.

 

Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

По Модул 5 на двора беше разчертана площадка за обучение по безопасност на движението, където учениците нагледно се учат на правилно поведение на пътя.