ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Обучение на ученици и родители

Основната цел на проекта е:

* да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи,

* да се осигурят условия за ефективност на образованието,

* да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:
* Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
* Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
* Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.


Целевите групи по проекта са ученици и родители.


Основните дейности по проекта са:


Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;
Дейност 4 - Обучение на  родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.);