ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници

НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ - 2022- 2023

Една от основните задачи на образователната система е изграждане на училищна
общност в условията на подкрепяща и позитивна образователна среда. Съществен елемент е
взаимодействието между учители, ученици, родители, образователни медиатори, социални
работници и представители на общностите

Цели на програмата:


- Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на
учениците от уязвимите групи;
- Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците отуязвими групи и на техните родители;
- Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване
на техните деца в системата на училищното образование;
- Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от
уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните
работници.


За целите на програмата ученици от уязвими групи са такива, които са в риск от
отпадане от системата на училищното образование, от социално изключване и
маргинализиране поради ограничен достъп до образование.

Образователният медиатор в нашето училище е госпожа Нели Комбова.