ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Градница, Общ. Севлиево

За училището

Основно училище ”Св. Св.Кирил и Методий” с. Градница е създадено през 1881 г. и има дългогодишна история и богати традиции. Днес то е средищно за селата Бериево, Дамяново, Хирево, Столът, Сенник и Млечево. Разполага с добра материална база, специализирани кабинети по различните предмети и компютърна зала, в която се прилага мултимедийно обучение. Училището има изградени традиции и в спортната дейност. Учениците с желание се включват в различните училищни, общоселски и общински мероприятия. През годините и до днес то продължава просветните традиции, гордее се с доказалите се кадри, които са получили тук основното си образование, и са се развили професионално.

 

Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” ще запази своя облик и традиции. То се развива като училище с два етапа на основна образователна степен: начален етап /1 – 4 клас/ и прогимназиален етап /5 – 7 клас/. Постигането на качествен образователен процес се реализира с помощта на квалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО. Ще бъдат разработени съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности, в съответствие с потребностите и интересите на учениците. Ще продължи изграждането и модернизирането на учебната и спортната база за постигане на заложените в мисията на училището приоритети.

 

Около 80% от учениците в училището се обучават при целодневна организация на учебния ден и това е средство за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси. С цел да се отговори на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование са сформирани екипи, които ще осъществят допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

 

От учебната 2016/2017 година в образователно възпитателния процес се включват ефективно Общественият и Ученическият съвет в училището, с помощта на, които се реализират различни по вид и мащабност мероприятия. С цел възпитаване и изграждане дух на родолюбие ще бъдат задълбочени и разширени инициативите, свързани с изучаване на миналото и традициите на селото, региона и общината.